asfaleia-tree.jpg

Asfaleias vision

Vår vision är en framtid där vi inte längre behövs, en framtid då vi människor använder de möjligheter vi har för att skapa trygga liv åt oss och andra.

Efter en av de största katastroferna i Europa i modern tid antogs 1948 den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter av Förenta Nationerna. Dessa bildar även värdegrunden för Asfaleias vision. 

Skulle vi alla  tillsammans lyckas skapa en framtid där de universella mänskliga rättigheterna omsätts skulle Asfaleias arbete behövas i mycket mindre utsträckning. Skulle vi alla använda vår tankekraft, vår förmåga till medkänsla och vårt förnuft och samvete för att handla gentemot varandra i en anda av gemenskap, där var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, så skulle många människor undgå lidande, otrygghet och traumatisering. 

 

Det skulle förvisso fortsatt finnas olyckor och naturkatastrofer som människan inte kan påverka. Forskningen har dock visat att vi traumatiseras i mindre grad av sådana händelser  än av potentiellt traumatiserande händelser som förvållats av andra människor. Forskningen har också visat att brist på socialt stöd efter en svår händelse är en av de viktigaste faktorerna som avgör om vi traumatiseras av upplevelsen eller ej. Det betyder att om vi skulle finnas till för varandra och fånga upp den som varit med om något svårt, så minskar vi antalet människor som blir traumatiserade ytterligare avsevärt.

Avsaknaden av människoförvållad traumatisering och ökat medmänskligt stöd i självläkningen efter svåra händelser skulle alltså göra vår verksamhet så gott som överflödig. 

Vi vill inte bara vänta på att vår vision någon gång blir verklighet. Vi vill sprida vår kunskap och erfarenhet inom psykotraumatologi genom att utbilda och handleda samt psykoterapeutiskt arbeta med traumatiserade människor, så att fler kan åter känna sig trygga och hela. 

Det är det Asfaleia står för; trygghet (ασφάλεια på grekiska).

 
 

Utdrag från Mänskliga rättigheter av Förenta Nationerna

Mänskliga rättigheter Asfaleia

Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.  

Artikel 2: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4: Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5: Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.