Handledning med fokus på psykotraumatologi


 

handledning

I arbetet med människor som söker stöd och hjälp i att förändra sin livssituation är relationen mellan den professionella och klienten av vikt. Relationer kan påverkas av förväntningar, av tolkningar, av den professionelles eller klientens känslor, av fördomar eller av hypoteser. Handledning är ett sätt att belysa denna relation, göra olika pågående processer medvetna men även ge nya och andra perspektiv av att förstå vad som händer i behandlingsarbete dvs mellan den professionella och klienten. Handledningen är ett sätt att kvalitetssäkra det pågående behandlingsarbete där den professionella kan pröva sina tankar, föreställningar och förhållningssätt. Handledningen erbjuder en fristad där den professionella ska kunna vara i en läroprocess, kan processa utan att ha färdiga svar för att förbättra sin profession och sitt arbete med klienterna. Handledningen kan utgöra en plattform där den professionelle kan prova ståndpunkter och färdigheter som i det reella klientarbetet skulle kunna vara oetiska och oacceptabla. 

Asfaleias handledare har tystnadsplikt gentemot organisationen, den handledde och arbetsgruppen. I detta arbete använder handledaren sig av olika handledningstekniker. Dessa tekniker kan vara: reflekterande team, intervjutekniker, visuella, verbala, strukturerade eller ostrukturerade reflektionstekniker. Asfaleias handledare utgår ifrån ett flertal teorier för kommunikation såsom systemiska, psykodynamiska och/eller kognitiva perspektiv.

En handledning kan ha olika fokus såsom på utvecklings-, relations- och behandlingsprocesser. Den handledde eller handledningsgruppen kan även vilja lära sig mer och utveckla sina färdigheter på en viss metod och då kan handledaren ha fokus på metoden i handledningen. Dessa metoder kan t ex vara: lösningsfokuserad metod, traumafokuserad behandlingsarbete eller behandlingsarbete utgående från ett visst kunskapsområde som t ex skydds- och riskbedömningar i behandlingsarbete eller behandlingsarbete med fokus på våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld eller EMDR-metoden i behandlingsarbete.

 
 
 

Individuell handledning

Även i en individuell handledning arbetas det med olika handledningstekniker  så att den handledde via reflektion kan utveckla sin förståelse och färdighet av sitt behandlingsarbete. Individuell handeldning har fördelen att den handledde kan av handledaren få stöd i sina personliga yrkesfärdighetsprocesser. Handledaren kan då lägga upp och anpassa handledningen precis till de behov den enskilde handledde är i behov av. Handledningen kan då effektiviseras tidsmässigt.


Grupphandledning

Grupphandledning har fördelen att gruppen kan pröva sitt kollegiala samarbete men även lära sig av varandra. Grupphandledning kan då ses som ett kollektivt samtal mellan yrkesverksamma personer där en handleder och de andra blir handledda. Att ha handledning i grupp har fördelen att kompetensen delas och därmed kan alla utvecklas i sin professionalitet. Grupphandledningens syfte är att via en samtalsprocess förstå relationer mellan behandlare och klienten samt mellan klienten och omgivningen. Handledaren ansvarar för att hålla i strukturen så att ett tryggt, genuint, intresserat och jämlikt samtal i gruppen mellan de professionella är möjlig. Tanken är att var och en i gruppen ska kunna komma till tals, att alla håller samma fokus samt att det finns tillit och trygghet i gruppen. Handledarens uppgift är att hjälpa till att starta samtalsprocessen samt att hålla i gång den. Syftet med handledningen är inte att gruppen ska komma fram till lösningar eller ta ”rätt” beslut. Syftet med grupphandledningen är att vidga och öppna upp för fler alternativa synsätt och vaska fram den komplexitet som kan finnas i ett möte mellan behandlare och klient. Handledningen kan innehålla lärande och rådgivande inslag, men ska i första hand ge fler uppslag till förståelsen av processer i behandlingsarbetet med klienten.  Reflektion i grupp ger en möjlighet till att få syn på saker man inte tänkt på innan. Med andra ord så är grupphandledning ett verktyg där den professionella kan få bli medveten om sina egna kompetenser och tillkortakommanden i relation till klienten.


EMDR handledning

Handledning i EMDR kan ges individuell eller i grupp. Även denna handledning innehåller olika processer och olika handledningstekniker. Fokus är på att utvecklas i EMDR, att lära sig att använda EMDR på olika populationer eller utifrån olika frågeställningar.


Chefshandledning

Asfaleia erbjuder även chefshandledning, både enskilt och i grupp. Chefshandledning har fokus på ledarskap där organisatoriska och gruppdynamiska processer beaktas särskilt. Att vara chef betyder ofta att man ensam står inför svåra beslut och kan komma i konflikt med sin egna syn på ledarskap och det arbetsgruppen är i behov av för ledarskap. Chefsarbete kompliceras inte sällan av olika processer inom arbetsgruppen men även av konfliktfyllda relationer mellan medarbetare och till enskilda medarbetare. Chefshandledning kan då vara till hjälp att synliggöra dessa processer, finna nya sätt att förstå dessa processer samt att pröva nya förhållningssätt för att möjliggöra en mer gynnsam utveckling av grupp- och relationsprocesser.