Psykodynamisk psykoterapi (PDT)

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) kan ses som ett paraplybegrepp för olika psykologiska behandlingsmetoder som har sitt ursprung i såväl den psykodynamiska och psykoanalytiska teoribildningen. Kunskapsbasen för psykodynamisk psykoterapi moderniseras, förfinas, utvecklas och kompletteras ständigt och bygger idag på modern forskning.

 

En viktig utgångspunkt i den psykodynamiska teorin är att psykiska symtom och lidanden har en bakomliggande orsak och går att förstå. Vidare anses i denna teori att individens handlingar och reaktionsmönster kan påverkas av omedvetna motiv och önskningar. Enligt psykodynamisk teori anses att via själviakttagelse och reflektion kan vi bli medvetna om dessa motiv och önskningar vilket kan vara ett led i att förstå sig själv. Teorin anser även att det mänskliga psyket är ett sammanhängande och komplext system och att psykiska problem därför ska förstås i ett vidare sammanhang. Vi alla påverkas av våra relationer på olika sätt, både tidigare relationer och nuvarande, såväl pågående som avslutade relationer. Det vill säga att tidigare relationserfarenheter har betydelse för vårt sätt att handla, reagera och förstå vår livssituation just nu. Med andra ord så arbetar denna terapiform med att förstå ”då” för att förstå ”nu”. Utgångspunkt i behandlingen är ändå nutid och de nuvarande symtomen som påverkar vardagen negativt och ger psykiskt lidande.

Pinne.jpg

I psykodynamisk psykoterapi går behandlingen ut på att få hjälp med att förstå samt att arbeta med de reaktionsmönster och inre konflikter som ligger till grund för symtomen och via det få symtomlindring. Symptomen kan vara t ex nedstämdhet, meningslöshet, ångest, sociala svårigheter av att känna närhet.

Liksom i andra terapiformer läggs stor vikt på en god och förtroendefull relation mellan hjälpsökande och psykoterapeut. I psykodynamisk psykoterapi är detta extra viktigt då den hjälpsökande ska kunna reflektera öppet i relationen till terapeuten för att medvetandegöra relationsmönster som den har med sig sedan tidigare.

I den psykodynamiska traumafokuserande psykoterapin står den psykiska skadan på självbild och självkänslan hos den hjälpsökande efter en eller flera traumatiserande händelser i fokus. Vanligt arbetas då med tillitsförlust, med svårigheter i relation till andra och sig själv, men även med känsloreglering och med att förstå här och nu (nuvarande händelse) genom att kunna separera känslor från där och då (traumatiserande händelse). Utifrån det kan den psykodynamiska traumafokuserande psykoterapin delas in i olika faser; relationsfasen, stabiliseringsfasen, traumabearbetningsfasen och integrativa fasen.

Psykodynamisk psykoterapi är en bra hjälp vid de flesta psykiatriska tillstånd. Hur lång terapin behöver vara beror på vem du är och vilka svårigheter du önskar övervinna.

Psykodynamisk psykoterapi kan erbjudas både som korttidsterapi, långtidsterapi, grupp-, par- och familjeterapi.